02 Slim wonen en stroomversnelling in Pekela

Slim wonen in Pekela zette aanvankelijk vooral in op energiebesparing bij particuliere woningen. Uit algemene informatiebijeenkomsten bleek dat bewoners hier zeker belangstelling voor hadden. Om een nog directer contact met meer mensen te bereiken, is de strategie omgebogen naar het buurtgericht benaderen van bewoners. Gaandeweg bleek echter dat het experiment meer een ‘project’ was geworden en daarmee niet echt vernieuwend. De lat werd hoger gelegd: deelname aan het project Stroomversnelling Koopwoningen. Dit project zet in op energierenovaties van particuliere woningen, met als resultaat ‘nul op de meter’. Ergo: de bewoners betalen geen energierekening meer. Het geld dat ze daarmee overhouden investeren ze in de aanpak van hun woning.

Aanpak en instrumenten

Welke stappen zijn gezet? Het college van Pekela besloot tot deelname aan het project Stroomversnelling Koopwoningen en ondertekende de bijbehorende deal. Vervolgens is een analyse gemaakt van de straten in de gemeente met koopwoningen (rijwoningen) uit de jaren vijftig tot en met tachtig van de vorige eeuw. Hier liggen de grootste kansen voor een seriematige verduurzaming zoals de Stroomversnelling voor staat.
Het experiment focust op vier invalshoeken:

 • bewoners centraal. Om de aanpak kansrijk te laten zijn, worden de straten die ervoor in aanmerking komen nader geanalyseerd. Diverse factoren spelen mee: leeftijd bewoners, gezinsssamenstelling, inkomen, et cetera. Op basis daarvan kunnen bewoners gericht benaderd worden;
 • beter vastgoed. Met de energiebesparingsaanpak worden woonkwaliteit en comfort verhoogd. Er worden lijnen gebundeld naast elkaar uitgezet: een gemeentelijke stimuleringsregeling die al loopt, het project Slim Wonen, het experiment Stroomversnelling én een VNG-subsidie voor een energieloket;
 • opschalen naar gebiedsniveau. Een gemeentelijke woonvisie is in ontwikkeling. Sloop zal hierin geen belangrijke rol spelen, omdat er de laatste jaren al veel gesloopt is;
 • financiële strategie. Energierenovaties die zorgen voor ‘nul op de meter’ kunnen nu nog niet geheel betaald worden met de rekening. Regionale oplossingen zijn nodig om het onrendabele ‘gat’ voor bewoners af te dekken.

Resultaten en leerpunten

Het experiment bevindt zich nog in een beginfase. Zo wordt nog nagedacht over de manier waarop potentiële deelnemers benaderd kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd is het contact met marktpartijen, die in het kader van de Stroomversnelling een belangrijke rol toebedacht hebben gekregen. Uiteindelijk moet ‘de markt’ een product leveren waarmee bewoners hun energierekening kunnen inzetten om een renovatie mee te betalen. Dit vergt afstemming met marktpartijen over de mogelijkheden, zowel qua realisatie als financiering. Mogelijk dat hier de provincie ook nog een rol in kan spelen.

Dit zijn alle experimenten van Het Gronings Gereedschap

 • 01DEEL& Ulrum

  DEEL& Ulrum is een project van het dorp Ulrum. Vanaf de zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig met het ontwikkelen van een plan om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp.

 • 02Slim wonen en stroomversnelling in Pekela

  Slim wonen in Pekela zette aanvankelijk vooral in op energiebesparing bij particuliere woningen. Uit algemene informatiebijeenkomsten bleek dat bewoners hier zeker belangstelling voor hadden.

 • 03Particuliere woningverbetering in De Marne

  In het Woon- en Leerbaarheidsplan De Marne 2011-2021 is het dreigende probleem van de goedkope koopsector geagendeerd. Een kleine 400 woningen zouden in de gevarenzone terecht komen.

 • 04Waardestrategie in Musselkanaal

  Zowel de gemeente Stadskanaal in haar geheel als het dorp Musselkanaal krimpen. Na de afname van het aantal inwoners volgt nu een daling van het aantal huishoudens. Dit raakt zowel de huur- als koopsector.

 • 05De sloop van koop: stedelijke herverkaveling

  In de regio Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum) wordt al langer en met succes gewerkt aan de revitalisering van bestaande wijken en daarmee de herstructurering van de bestaande woningvoorraad.

 • 06Creatief onttrekken in Delfzijl

  In Delfzijl is het aanbod van woningen groter dan de vraag. Die situatie bestaat al enige jaren en een nieuw evenwicht op de markt is nog niet bereikt. In het Woon- en Leefbaarheidsplan zijn afspraken gemaakt over het verminderen van aanbod.

 • 07Bomenbuurt krimpbestendig in Winschoten

  De Bomenbuurt ligt aan de westkant van Winschoten, tegen de spoorlijn aan. De krimp is hier nog niet zichtbaar, maar wordt wel verwacht. Gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus en de bewoners hebben de handen ineengeslagen om de buurt ‘krimpproof’ te maken.

 • 08Aanpak woningvoorraad in ’t Zandt

  ’t Zandt is een dorp in de gemeente Loppersum. Het is een pracht- en krachtdorp, met een sterke sociale samenhang. Problemen zijn er echter ook en die bevinden zich voornamelijk in de structuur van de woningvoorraad van ’t Zandt.

 • 09Tijdelijk woonbedrijf in Delfzijl

  De bevolkingskrimp raakt in Delfzijl niet alleen de huursector. Ook de koopsector ondervindt de gevolgen; met name goedkope koopwoningen komen leeg te staan.

 • 10Waardebehoud onroerend goed in Oost-Groningen

  Leegstaande panden kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de omgeving. Eigenaren met vastgoed in die omgeving (corporaties, particuliere eigenaren, ondernemers) kunnen daar last van hebben.