07 Bomenbuurt krimpbestendig in Winschoten

De Bomenbuurt ligt aan de westkant van Winschoten, tegen de spoorlijn aan. De krimp is hier nog niet zichtbaar, maar wordt wel verwacht. Gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus en de bewoners hebben de handen ineengeslagen om de buurt ‘krimpproof’ te maken. Dit gebeurt met een gecombineerde aanpak van de huur- en koopwoningenvoorraad (woningverbetering) en de openbare ruimte (verminderen aantal woningen, verlagen parkeerdruk, versterken groenstructuur, verbeteren achterpadenstelsel). Vanuit het Rijk wordt het experiment met belangstelling gevolgd door Agentschap NL en SEV (inmiddels Platform 31). Ook de provincie Groningen geeft (financiële) steun.

Aanpak en instrumenten

Aan de voorraad wordt een beperkt aantal koopwoningen onttrokken (7), om daarmee ruimte voor 32 parkeerplaatsen te maken. Deze worden op basis van vrijwilligheid aangekocht door de gemeente. Alle huurwoningen in de buurt worden verbeterd. Eigenaren van koopwoningen kunnen gebruik maken van een lening van maximaal 15.000 euro tegen 1 procent rente. Hiermee kunnen zij hun eigen woning opknappen. In opdracht van de gemeente wordt de groenstructuur van de buurt verbeterd, zodat deze een minder ‘stenige’ indruk maakt.

Resultaten en leerpunten

Het experiment is uitgevoerd. Eind 2014 vond de feestelijke oplevering van de vernieuwde Bomenbuurt plaats. Een van de lessen die geleerd is: het voortraject neemt veel tijd in beslag. Het is lastig om de financiële middelen voor elkaar te krijgen en alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Het traject met de bewoners was intensief.
Hun financiële speelruimte is vaak beperkt, er spelen sociale problemen (echtscheiding, ziekte) en sommige bewoners zouden het liefst van een koopwoning naar een huurwoning verhuizen om de last van het woningbezit (en toekomstige waardedaling) niet meer op de schouders te hebben. Er is wel een positieve betrokkenheid bij de buurt en bewoners communiceren onderling veel. Voor de overheid kost deze aanpak (te) veel geld; er moet gezocht worden naar middelen buiten de gebruikelijke partijen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Wellicht kunnen overheden, banken en eigenaren een ‘transitiefonds’ oprichten waarin zij allemaal een bedrag storten en dat ‘revolverend’ kan worden ingezet om vernieuwing mee aan te jagen.

Interview Ali Dammer projectleider wonen en dorps- en wijkvernieuwing gemeente Oldambt

"In het proces met de bewoners hebben we vooral heel veel aandacht aan de communicatie gegeven."
Bewoners van de Bomenbuurt Winschoten met medewerkers van de gemeente Oldambt bij een van de nieuwe parkeerhofjes in de Bomenbuurt. Wethouder Laura Broekhuizen-Smit en Ali Dammer staan in de voorste rij, tweede en derde van links

‘De Bomenbuurt is een fabrieksarbeidersbuurt uit de jaren zestig van de vorige eeuw, tegen het centrum van Winschoten aan. Een gemengde buurt, met huur- en koopwoningen. Het parkeren werd hier op een gegeven moment echt als een probleem ervaren, er ontstonden zelfs ruzies over. Daarom hebben we in ons project ingezet op de aankoop van particuliere woningen, om die te slopen en ruimte te maken voor groen en parkeerplaatsen. Uiteindelijk is het ons gelukt om zeven particuliere woningen aan te kopen en hebben we 32 parkeerplaatsen gerealiseerd. Mensen kunnen weer dicht bij hun woning parkeren en de buurt als geheel is er ook op vooruit gegaan. Er zit weer meer licht, lucht en ruimte in.
Aan de Lindenlaan hebben we een vrij groot plein kunnen realiseren, daar kunnen nu ook eventueel buurtfeesten georganiseerd worden.
In het proces met de bewoners hebben we vooral heel veel aandacht aan de communicatie gegeven. Met de dertig huishoudens die hadden aangegeven belangstelling te hebben voor verkoop zijn we gaan praten, avond aan avond. In sommige gevallen kwam een collega vanuit WMO mee, omdat het thema “zorg” bij sommige oudere bewoners ook om de hoek kwam kijken. Soms haalden we ook de kinderen erbij, zodat zij hun ouders konden helpen met wat er allemaal gezegd werd. Het was echt maatwerk.
In een aantal gevallen heeft de gemeente bijvoorbeeld een persoonlijke lening verstrekt zodat het financiële sommetje haalbaar werd voor de mensen. Ook dachten buren onderling met elkaar mee, waardoor het toch mogelijk werd om twee aaneengesloten woningen aan te kopen.
Echt passen en meten.
Toen we een jaar bezig waren hadden we nog maar twee woningen aangekocht, dat schoot niet erg op. Maar ineens in 2013 kwam de vaart erin. Het begon te leven in de buurt, mensen hadden het erover op straat.
Ik ben, samen met een collega, veel in de buurt geweest, ook in de fase van de uitvoering. Ook om met de “achterblijvers” te spreken; het is voor sommige mensen toch best ingrijpend als ze woningen afgebroken zien worden, die aan hun eigen bezit vastzitten. Ook voor hen hebben we dingen weten te bereiken, zoals een nieuw raam in de zijgevel, zodat ze veel meer licht in de keuken kregen. Samen met de bewoners probeer je tot de goede oplossingen te komen; we moeten met zijn allen weer verder met deze buurt. Door deze aanpak is daar een nieuwe basis voor gelegd.’

Meer informatie

Ali Dammer, gemeente Oldambt
www.gemeente-oldambt.nl

Dit zijn alle experimenten van Het Gronings Gereedschap

 • 01DEEL& Ulrum

  DEEL& Ulrum is een project van het dorp Ulrum. Vanaf de zomer van 2010 is vereniging Dorpsbelangen Ulrum bezig met het ontwikkelen van een plan om een antwoord te geven op de terugloop van de leefbaarheid in het dorp.

 • 02Slim wonen en stroomversnelling in Pekela

  Slim wonen in Pekela zette aanvankelijk vooral in op energiebesparing bij particuliere woningen. Uit algemene informatiebijeenkomsten bleek dat bewoners hier zeker belangstelling voor hadden.

 • 03Particuliere woningverbetering in De Marne

  In het Woon- en Leerbaarheidsplan De Marne 2011-2021 is het dreigende probleem van de goedkope koopsector geagendeerd. Een kleine 400 woningen zouden in de gevarenzone terecht komen.

 • 04Waardestrategie in Musselkanaal

  Zowel de gemeente Stadskanaal in haar geheel als het dorp Musselkanaal krimpen. Na de afname van het aantal inwoners volgt nu een daling van het aantal huishoudens. Dit raakt zowel de huur- als koopsector.

 • 05De sloop van koop: stedelijke herverkaveling

  In de regio Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum) wordt al langer en met succes gewerkt aan de revitalisering van bestaande wijken en daarmee de herstructurering van de bestaande woningvoorraad.

 • 06Creatief onttrekken in Delfzijl

  In Delfzijl is het aanbod van woningen groter dan de vraag. Die situatie bestaat al enige jaren en een nieuw evenwicht op de markt is nog niet bereikt. In het Woon- en Leefbaarheidsplan zijn afspraken gemaakt over het verminderen van aanbod.

 • 07Bomenbuurt krimpbestendig in Winschoten

  De Bomenbuurt ligt aan de westkant van Winschoten, tegen de spoorlijn aan. De krimp is hier nog niet zichtbaar, maar wordt wel verwacht. Gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus en de bewoners hebben de handen ineengeslagen om de buurt ‘krimpproof’ te maken.

 • 08Aanpak woningvoorraad in ’t Zandt

  ’t Zandt is een dorp in de gemeente Loppersum. Het is een pracht- en krachtdorp, met een sterke sociale samenhang. Problemen zijn er echter ook en die bevinden zich voornamelijk in de structuur van de woningvoorraad van ’t Zandt.

 • 09Tijdelijk woonbedrijf in Delfzijl

  De bevolkingskrimp raakt in Delfzijl niet alleen de huursector. Ook de koopsector ondervindt de gevolgen; met name goedkope koopwoningen komen leeg te staan.

 • 10Waardebehoud onroerend goed in Oost-Groningen

  Leegstaande panden kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de omgeving. Eigenaren met vastgoed in die omgeving (corporaties, particuliere eigenaren, ondernemers) kunnen daar last van hebben.